Zoutenbier Arbeidsbemiddeling
Werving & Selectie, Detacheren, Uitzenden, Advies..

CROW 400, DLP & KVP van ZAB zijn er klaar voor!

Nieuwe richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken

In juni 2017 is de lancering van de nieuwe CROW-richtlijn 'Werken in en met verontreinigde bodem' | Nieuwe richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken (CROW-publicatie 400). De CROW 400 vervangt de voorgaande CROW-richtlijnen ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water (CROW-publicatie 132)’ en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem (CROW-publicatie 307)’.


Inhoud richtlijn

De nieuwe publicatie introduceert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen die beter past bij de huidige praktijk van grondroerende activiteiten. Zo is de systematiek voor het bepalen van de veiligheidsklasse aangepast. Voor de vluchtige stoffen wordt een tussenwaarde gehanteerd in plaats van de basisklasse. Voor alle niet-vluchtige stoffen wordt de humane ernstig risicowaarde (SRC-Humaan) geïntroduceerd als grondslag voor het bepalen van de veiligheidsklassen. Ook is er specifiek aandacht voor respirabele asbest vezels. De richtlijn leiden tot een betere risicobeheersing in het werk en tot meer deskundigheid bij het bepalen van maatregelen in plaats van standaard maatregelpakketten.

Als onderdeel van de nieuwe richtlijn zijn ook de opleidings- en ervaringseisen vernieuwd, voor personen die ingezet worden bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in en met verontreinigde bodem. Belangrijke wijziging daarbij is de introductie van de DLP-R: de Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten. Andere wijziging is dat de opleidings- en ervaringseisen voor de reeds bestaande OPM en DLP scherper en meer gestructureerd zijn omschreven dan in de ‘oude situatie’.
Inzet van de DLP-R is volgens de richtlijn straks verplicht voor de zwaardere veiligheidsklassen. Ten opzichte van de reguliere DLP worden aan een DLP-R vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen. Het predicaat DLP-R kan verkregen worden door het met goed gevolg afleggen van het centrale DLP-R examen bij CROW, waarna de betreffende kandidaat wordt ingeschreven in het openbare DLP-R register.

De (nieuwe) toets- en eindtermen voor de DLP-R, alsmede de vernieuwde toets- en eindtermen voor de DLP, zijn onderdeel van de nieuwe publicatie 400. CROW geeft deze opleidingen niet zelf, aangezien CROW het centrale examen DLP-R gaat beheren en de rollen van opleider en examinator wil scheiden. Het examen voor de DLP-R gaat bestaan uit een theorie- en praktijkgedeelte. 


Introductie richtlijn

Na het verschijnen van de nieuwe richtlijn hebben partijen tijd een overgangstermijn van een jaar. Daarna wordt verwacht dat personen en partijen werken volgens de nieuwe richtlijn en voldoen aan de diverse opleidings- en ervaringseisen (zowel door opleiders als door kandidaat DLP'ers). Certificaten van bestaande, ‘reguliere’ DLP'ers blijven geldig tot het einde van de geldigheidstermijn van dat certificaat. Voorwaarde is wel dat het certificaat is behaald door een opleiding die voldeed aan de ‘oude’ (nu nog vigerende) toets- en eindtermen. De kwalificatie DLP-R is nieuw en kan dus vanaf januari 2019 worden behaald.

Tegelijk met het verschijnen van de nieuwe publicatie is ook de bijbehorende rekentool geactualiseerd. Deze rekentool biedt verschillende functionaliteiten en berekent, op basis van de verontreinigingssituatie, de van toepassing zijnde veiligheidsklasse. Deze veiligheidsklasse bepaalt vervolgens welke maatregelen moeten worden genomen en welke deskundigheid moet worden ingeschakeld.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn